Tag: shythosi kusama

Lead Developer Shiba Inu di Shibarium: “Beta Sudah Dekat”

Shytoshi Kusama, pengembang nama samaran di belakang Shiba Inu, telah memposting di

palebluesc palebluesc December 21, 2022